پنجشنبه, 27 دی 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های صنعتی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آبهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش/ کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هوا کش و گالری بغل کنی چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز احداث یا ادامه پیشکاری قنوات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری برای چاههای محفوره موضوع مجوز کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های صنعت(کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرارو ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی