جمعه, 3 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد امیرکبیر

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های صنعتی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آبهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش/ کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هوا کش و گالری بغل کنی چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز احداث یا ادامه پیشکاری قنوات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری برای چاههای محفوره موضوع مجوز کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های صنعت(کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرارو ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی