پنجشنبه, 26 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

(اطلاعیه)

با توجه به شرایط بارشی در این فصل امکان سیلاب های مخرب در سطح حوزه های آبریز، رودخانه ها و مسیل های استان وجود دارد

پذیرش نیروی انسانی امریه درشرکتهای تابعه وزارت نیرو

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز شرکتهای تابعه وزارت نیرو از بین واجدین شرایط مندرج در دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه و اصلاحیه آن برای تاریخ 01/10/97 ...

جلسه نشست اعضاء شورای بسیج حوزه امام هادی (ع) آب منطقه ای البرز...

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای البرزنشست شورای بسیج شرکت با حضور تمام اعضا ء شورا به ریاست فرمانده پایگاه برگزار شد

جلسه دولت الکترونیک با اولویت ساماب برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز جلسه دولت الکترونیک با حضور تمام اعضاء به ریاست مدیر عامل سرکت برگزار شد