|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

انتخاب مشاور

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه دو مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

امور قراردادها

موضوع

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب

تشریح

شرح خدمات مهندسی

 

انجام خدمات اندازهگیری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه عملکرد
شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز

 

1) اهداف:

1-اندازه گیری، جمع آوری،انتقال، کنترل و ذخیره سازی شبکه‌های سنجش کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی، تهیه گزارشات آبهای سطحی وزیرزمینی، ورود آمارو اطلاعات به بانک اطلاعاتی و نهایتاً ارائه اطلاعات منابع آب به کارفرما.

2-شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آبهای سطحی در محدوده استان البرز عبارتند از: 21 ایستگاه هیدرومتری (شامل 6 دستگاه سطح سنج مکانیکی، سه دستگاه سطح سنج الکترونیکی)، 23 ایستگاه بارانسنجی ذخیره‌ای، 6 ایستگاه تبخیر سنجی(شامل سه ایستگاه مجهز به ادوات الکترونیکی)، 14 ایستگاه بارانسنج معمولی (شامل 4 دستگاه بارانسنج ثبات و 6 دستگاه بارانسنج الکترونیکی)، 14 ایستگاه برف سنجی و 10 ایستگاه الکترونیکی .

3-شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آبهای زیرزمینی در محدوده استان البرز عبارتند از: 70 پیزومتر همچنین تعداد منابع انتخابی نیز عبارتند از 119 منبع کیفی و 108 منبع کمی.

4- نمونه برداری منابع انتخابی کیفی آبهای زیرزمینی وایستگاههای هیدرومتری و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه مورد اعتماد کارفرما و انجام آزمایش‌های لازم و سپس دریافت نتایج و تهیه گزارشهای تحلیلی کمی و کیفی بر اساس شبکه سنجش کیفی.

 

2) محدوده عملیاتی:

حوزه تحت عمل  شرکت آب منطقه‌ای استان البرز

                                  

3) شرح خدمات:

3-1) آبهای سطحی:

1- اندازه‌گیری دبی و برداشت نمونه جهت آنالیز فیزیکی و شیمیایی و رسوب بار معلق در هر یک از ایستگاههای هیدرومتری در فصول عادی حداقل 2 بار در ماه و انجام محاسبات مربوطه پس از هر اندازه‌گیری و ارائه نتایج آن در هر ماه مطابق دستورالعمل پیوستی و تکمیل فرم مربوطه.

2- اندازه‌گیری دبی و برداشت نمونه جهت آنالیز فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و بار معلق در هر یک از ایستگاههای هیدرومتری به تعداد کافی در مواقع سیلابی (حداقل 4 نوبت اندازه‌گیری در هر ایستگاه هیدرومتری در طول دوره قرارداد) به تشخیص کارفرما مطابق دستورالعمل پیوستی و تکمیل فرم مربوطه.

تبصره 1: اندازه‌گیری دمای آب رودخانه در هنگام اندازه‌گیری دبی الزامی است

تبصره 2: هر نوبت اندازه‌گیری سیلاب شامل اندازه‌گیری در 3 زمان مختلف از هیدروگراف هر سیل (قبل و بعد از پیک سیلاب، پیک سیلاب) می‌باشد.

تبصره 3: درصورت عدم اندازه‌گیری سیلاب نه تنها هزینه اندازه‌گیری سیلاب پرداخت نمی‌شود بلکه هزینه مربوط به اندازه‌گیری دبی در فصول عادی هم پرداخت نخواهد گردید.

3- اندازه‌گیری ماهانه بار رسوبی کف حداقل در 3 ایستگاه هیدرومتری به تشخیص و نظارت کارفرما و ارائه گزارشات ماهانه و سالانه مربوطه.

4- برداشت مقطع عرضی و شیب طولی در محل ایستگاههای هیدرو متری توسط دوربین نقشه برداری و ترسیم نقشه‌های مربوطه، در مواقع سیلابی و پس از تغییر بستر رودخانه و انجام محاسبات مربوطه و ارائه جداول مربوط به محاسبات مساحت و محیط تر شده.

5- مشاور موظف است در صورت وقوع سیل و انحراف مسیر جریان آب نسبت به لایروبی مسیر رودخانه و انتقال آب به پای اشل در اسرع وقت اقدام نماید.

6-انجام عملیات برف سنجی در ایستگاههای برف سنجی استان حداقل 3 بار به تشخیص و نظارت کارفرما و ارائه گزارشات اندازه‌گیری برف و ارائه گزارش سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای.

7-شارژ و دشارژ بارانسنجهای ذخیره‌ای و ارائه گزارشات مربوطه.

8-بازدید از ایستگاه‌های هیدرومتری، تبخیر سنجی و بارانسجی (ذخیره‌ای و معمولی) به منظوراخذ و ارسال آمار قرائت شده توسط متصدی و کنترل کار دستگاه‌های مکانیکی و ثبات، تنظیم گراف، کنترل جوهر، کوک ساعت و درج گزارش کارکرد، تاریخ و ساعت و امضاء بر روی کاغذ دستگاه ثبات. کنترل و بررسی پایداری سازه‌های موجود در ایستگاهها نظیر پل تلفریک و اسکله لمینگراف و اعلام به ناظر و انجام کالیبراسیون ادوات ایستگاههای تبخیرسنجی.

تبصره: اخذ آمار ایستگاههای مبنای بارندگی واقع در محدوده تحت عمل آب البرز و ورود به سایت وزارت نیرو هر روز تا ساعت 8 صبح  به عهده مشاور می‌باشد.

9-ارسال گزارش هرگونه تغییر و تحول و نقص مشاهده شده در کلیه ایستگاههای هیدرومتری در اسرع وقت به کارفرما، کلیه گزارش‌ها می‌بایست مستند به تصاویر واضح از نوع نقص و تغییرات بوجود آمده در وضعیت ایستگاهها باشد.

10-انجام تعمیرات و رفع نواقص جزئی مانند لایروبی لوله و اشل لمینگراف، تعویض باطری و قطعات آسیب دیده،تحویل رنگ به متصدی جهت رنگ آمیزی ایستگاه بر عهده ی مشاور می‌باشد.

تبصره: تعمیرات در هر ایستگاه حداکثر تا سقف 20000000 ریال به عهده مشاور می‌باشد ولی در صورت بروز خسارت در ابعاد گسترده‌تر با ارائه گزارش مشاور، تعمیر خرابی‌ها به عهده کارفرما می‌باشد.

11-استخراج گرافهای ادوات  ثبات ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی شامل لمینوگراف، باران سنج ثبات، بادنگار و غیره در موعد مقرر و تعویض آنها و تهیه گزارشات سیلاب و رگبار و... مربوط به ادوات ثبات.

12-کنترل آمار متصدی و ذخیره سازی آمار و نتایج نهایی اندازه گیریها در بانک اطلاعاتی و ارائه آن به صورت CD و پرینت به کارفرما در پایان هر ماه.

تبصره 1:کلیه آمار و اطلاعات برداشت شده محرمانه بوده و فقط بایستی در اختیار کارفرمای طرح قرار گیرد.

تبصره 2: مشاور موظف است آمار مربوط به دیتالاگرها را نیز از کارفرما اخذ نموده و به بانک خود اضافه نماید.

13-کنترل و ثبت کلیه داده‌های مربوط به ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی در بانک اطلاعات بر اساس دستورالعملهای شرکت مدیریت منابع آب  در نرم افزار DATA EASE و ارائه آن به صورت CD و پرینت به کارفرما.

14- تنظیم و ارائه گزارش کار ماهانه و سالانه برابر فرمهای مربوطه  به دفتر مطالعات پایه منابع آب شامل:

 • گزارش رگبار (شدت-مدت بارندگی)سالانه
 • گزارش سیلاب سالانه
 • گزارش سیلاب موردی در صورت اتفاق سیلاب و اندازه‌گیری با تکمیل فرم مربوطه و ارسال فوری
 • گزارش بارندگی و جریان ماهانه
 • گزارش کیفی سالانه رودخانه ها
 • گزارش فصلی از وضعیت کیفی آبهای سطحی در ایستگاههای منتخب
 • گزارش سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
 • گزارش وضعیت خشکسالی و ترسالی

تبصره 1: گزارشات باید با توجه به دستورالعمل‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران تهیه شود.

تبصره 2: ارائه گزارشات موردی بر اساس درخواست و نیاز کارفرما در هر زمان مانند گزارش سیلاب، باران و دبی و غیره

 تبصره 3:گزارشات مورد نظر باید مطابق برنامه عملیاتی واحدها و به موقع تهیه شده و در اختیار کارفرما قرار گیرد به گونه‌ای که کارفرما برای بررسی گزارشات ارسالی مشاور و ارائه آن در موعد مقرر به شرکت مدیریت منابع آب ایران  زمان کافی در اختیار داشته باشد.

تبصره 4: ورود آمار ایستگاههای هیدرومتری، بارانسنجی و تبخیرسنجی در نرم افزار مربوطه و انجام تجزیه و تحلیل و محاسبات اولیه پس از پایان سال آبی و انتقال اطلاعات به بانک اطلاعات دیتا ایز پس از تایید نهایی پرونده‌ها

تبصره 5:  به منظور کنترل اندازه‌گیریها، ارتقاء کیفیت آمار و تکمیل مستندات بایستی اکیپهای اندازه‌گیری آبهای سطحی به دوربین عکاسی دیجیتال مجهز باشند، در هر اندازه‌گیری (موضوع بندهای  1-1-3 الی 8-1-3) تحت  شرایط زیر عکسبرداری و مستند سازی انجام گردد (تاریخ و ساعت عکس‌برداری روی تصویر درج شده باشد):

کلیه تصاویر در یک لوح فشرده با فرمت و پیکربندی مورد تأیید کارفرما ضمیمه گزارشات ماهیانه ارائه گردد بدیهی است بررسی صورت وضعیتها مشروط به تکمیل و ارائه مستندات خواهد بود.

تبصره 6: تأمین یک وسیله نقلیه در اختیار کارفرما برای بازدید از ایستگاه‌های آب و هواشناسی و نظارت بر اندازه‌گیری منابع آب سطحی و زیرزمینی.

تبصره 7: تعداد، مشخصات و موقعیت ایستگاههای هیدرومتری، تبخیر سنجی و باران سنجی به شرح جداول پیوستی می‌باشد.

تبصره 8: مشاور موظف است تعمیرات جزیی (از قبیل لایروبی ، اصلاح فنداسیون ایستگاههای هیدرومتری ،بارانسنجی وتابلوهای شناسایی ایستگاه) با نظر کارفرما اقدام نماید

 

3-1-1) کنترل و آموزش و نظارت بر کار متصدیان:

1- بررسی و کنترل کار متصدیان (تعداد متصدیان در محدوده استان البرز 50 نفر می‌باشد) 

2- جمع آوری و کنترل آمار ثبت شده توسط متصدیان و رفع نواقص آنها بر اساس دستور العمل‌های شرکت مدیریت منابع آب،

3- آموزش نحوه صحیح قرائت، ثبت داده ها، تنظیم و کنترل اداوات ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی  به متصدیان مربوطه در هر بازدید و ارائه گزارش مربوطه در هر بازدید و نهایتاً ارائه برگ آمار قرائت شده توسط متصدی بصورت ماهانه به کارفرما. (فرم‌های مربوط به پیوست می‌باشد)

4- نظارت جدی بر عملکرد کاری متصدی و سایر کارهای مربوطه در ایستگاه.

5- پرداخت حقوق و بیمه متصدیان ایستگاههای هیدروکلیماتولوژی بر اساس بخشنامه شماره 100/50/1451 مورخ 17/1/79 وزارت نیرو آب برعهده ی مشاور میباشد. مشاور موظف است ایستگاههای آب سنجی و تجهیزات آنها و نیز تمام متصدیان ایستگاهها را بیمه تمام خطر نموده و هزینه آن را در برآورد حق الزحمه خود لحاظ نماید.دستمزد متصدیان می بایست ماهانه در موعد مقرر ومد نظر کارفرما پرداخت گردد

6- تشکیل دوره آموزشی برای متصدیان و تشویق متصدیان نمونه و وظیفه شناس.

7-هزینه های بالاسری دستمزد متصدیان بعهده مشاور می باشد

3-1-2) ایستگاههای هیدرومتری:

شرح خدمات ایستگاههای آب سنجی، رسوب سنجی و کیفیت سنجی علاوه بر موارد ذکر شده به شرح زیر می‌باشد.

 1. ارائه برنامه زمانبندی و عملیات میدانی و دفتری
 2. اندازه‌گیری دبی رودخانه‌ها مطابق دستورالعمل
 3. اندازه‌گیری دبی سیلاب
 4. بازدید ایستگاهها،کنترل لیمینگراف‌های دیجیتالی و کاغذی اعم از تنظیم گراف و جوهر و کوک دستگاه و یا تعویض باطری و نوشتن گزارش برای هر ایستگاه
 5. بررسی ارتباط آب با ایستگاه و تخلیه رسوبات انباشته شده در قیف لیمنگراف و... (چنانچه ایستگاه نیاز به لایروبی داشته باشد با هماهنگی کارفرما و به هزینه کارفرما انجام خواهد شد و مشاور موظف به ارائه برنامه کار عملیاتی و نظارت و پیگیری لازم می‌باشد).
 6. کنترل دفتر متصدی (اشل قرائت شده توسط متصدی) با اشل لیمینگراف و سیلابهای ثبت شده
 7. نمونه برداری بار معلق مطابق دستورالعمل
 8. نمونه برداری بارکف مطابق دستورالعمل در شش ایستگاه مطابق نظر کارفرما
 9. نمونه برداری آب برای آنالیز شیمیایی مطابق دستورالعمل
 10. کنترل قرائت اشل متصدی و تهیه و جمع آوری آمار قرائت اشل
 11. همکاری با کارفرما در رنگ آمیزی و یا تعویض اشل‌های لعابی در ایستگاه مربوطه و همینطور سرویس و نگهداری و تعمیر پلهای تلفریک
 12. ورود کلیه اطلاعات در فرمهای استاندارد (مربوط به موضوع این قرارداد) و ثبت رایانه‌ای آنها طبق دستورالعمل کارفرما
 13. بازخوانی و استخراج قرائت دو ساعته سیلاب از روی گرافها و فایل‌های حاصله از لیمینگرافها و درج در فرم مربوطه
 14. انجام محاسبات سیلاب از روی مقاطع برداشت شده در موقع لزوم
 15. ورود داده‌ها و اطلاعات دبی روزانه و سیلاب در بانک اطلاعاتی برابر دستورالعمل
  1. بازدید ایستگاه، کنترل کلیه ادوات و لوازم موجود در آن از لحاظ دقت و صحت کار، تنظیم آنها و تعویض گراف دستگاههای ثبات
  2. جایگزینی وسایل ایستگاه در صورت لزوم
  3. کنترل کار متصدی و آمار در ایستگاه و آموزش نحوه صحیح ثبت مشاهدات به متصدی
  4. بررسی کنترل کیفیت آمار بر اساس دستورالعمل‌های شرکت مدیریت منابع آب ایران
  5. محاسبه پارامترهای هواشناسی و درج در فرمهای مربوطه برابر دستورالعمل
  6. استخراج آمار ادوات ثبات نظیر باران نگار و آفتاب نگار از ادوات مربوطه و ثبت آن در فرمهای مربوطه و بانک اطلاعاتی 
  7. استخراج بارندگی و مقادیر شدت - مدت ورسم نمودارهای رگبار از گراف بارانسنج ثبات کاغذی و دیجیتال در فرمهای مخصوص و ثبت رایانه‌ای
  8. درج اطلاعات و فرمهای آماری در بانک اطلاعاتی مربوطه طبق دستورالعمل
  9. تحویل آمار کنترل شده به کار فرما
  10. ارسال بازدید به کارفرما
  11. ارسال گزارش بارندگی ایستگاهها پس از هر بارندگی
  12. ارائه گزارش کار از نحوه عملکرد کلیه ایستگاهها و متصدیان مربوطه به کار فرما

  3-1-4) ایستگاههای باران سنجی:

  شرح خدمات برای ایستگاههای بارانسنجی بشرح زیر می­باشد.

  1. بازدید از ایستگاهها و اخذ آمار و کنترل آن با ایستگاههای مجاور
  2. آموزش متصدی و تذکر قرائت بموقع باران
  3. ورود اطلاعات بارندگی در فرمهای مورد نظر و تحویل آن به کار فرما.
  4. ورود اطلاعات به کامپیوتر و کنترل گزارش‌های خروجی و تصحیح مجدد اطلاعات و انتقال آن به بانک اطلاعاتی بر اساس فرمهای استاندارد.
  5. ارائه آمار از ایستگاههای اندازه‌گیری بعد از هر بارندگی
  6. اعلام گزارش از وضعیت کارکرد ایستگاه و متصدی و اعلام پیشنهاد به کار فرما
  7. بازدید از ایستگاههای باران سنجی ثبات کاغذی و دیجیتال و کنترل نحوه عملکرد دستگاهها و متعلقات، تنظیم و تعویض گراف بارانسنج، بررسی وضعیت خط تلفن، مودم، اتصالات برق و کنترل تخلیه اطلاعات
  8. استخراج بارندگی ماهیانه و شدتهای بارندگی از گراف بارانسنج ثبات در فرمهای مخصوص و ثبت رایانه‌ای
  9. ذخیره سازی آمار شدت-مدت بارندگی در ایستگاههای بارانسنجی ثبات در بانک اطلاعاتی
  10. شارژ و دشارژ بارانسنجهای ذخیره‌ای
  11. ذخیره سازی اطلاعات در فرمهای مربوطه و تحویل آن به کارفرما
  12. ورود اطلاعات به کامپیوتر و کنترل گزارش‌های خروجی و تصحیح مجدد اطلاعات و انتقال آن به بانک اطلاعاتی بر اساس فرمهای استاندارد.

  3-1-5) ایستگاههای برف سنجی:

  شرح خدمات برای ایستگاههای برف سنجی بشرح زیر می­باشد.

  1. اندازه‌گیری برف در ایستگاههای برف سنجی (چگالی، ارتفاع برف) پس از هر بارش برف و به تعداد مورد نیاز
  2. تهیه گزارش عملیات برف سنجی استان در هر مرحله به صورت ماهانه و سالانه

  3-1-6) ایستگاههای مبنا (باران سنجی و هیدرومتری):

  علاوه بر انجام شرح خدمات مذکور برای ایستگاه‌های باران‌سنجی و هیدرومتری، لازم است موارد زیر در ایستگاه‌های بارندگی و هیدرومتری شبکه سراسری (مبنا)  به شرح ذیل انجام شود.

  1. جمع آوری مقادیر باران در تمامی روزهای هفته حداکثر تا ساعت 8 صبح
  2. جمع آوری مقادیر اشل در  تمامی روزهای هفته حداکثر تا ساعت 8 صبح
  3. درج آمار مربوطه در فرم‌های مخصوص ثبت آمار ایستگاه‌های مبنا به صورت روزانه
  4. محاسبه دبی معادل اشل روزانه در  تمامی روزهای هفته حداکثر تا ساعت 8 صبح
  5. ارائه روزانه آمار به کارفرما تا ساعت 9 صبح همان روز

  3-1-7) تهیه گزارشات آب سطحی:

  تهیه گزارش به تفکیک برشمرده ذیل برای ایستگاههای هیدرومتری، ایستگاههای تبخیر سنجی، برای ایستگاه‌های باران سنجی، ایستگاه‌های برف سنجی و ایستگاه‌های مبنا در خصوص سیلابها پس از وقوع هر سیلاب:

  1- گزارش بازدید ایستگاه

   2- گزارش برف سنجی

  3- گزارش پوشش برفی

  4- گزارش وضعیت بارندگی ماهانه استان

  5- گزارش بارندگی و دبی ایستگاه‌های مبنا

  6-  گزارش وضعیت منابع آب سطحی 

  7-  گزارش سیلاب پس از وقوع هر سیل

  8-  گزارش سیلابهای عمده استان درطی سال آبی

  9- گزارش ارزیابی عملکردسالانه

  10- گزارش موردی مرتبط بافعالیت آبهای سطحی در موارد خاص درصورت لزوم

  3-1-8) مشاوره در خرید، نگهداری و بهره برداری از ادوات و تجهیزات نوین ایستگاه‌های آب و هواشناسی:

  1. اخذ لیست ادوات و تجهیزات الکترونیکی مورد درخواست و بررسی و ارزیابی و تایید فنی آنها به صورت کلی
  2. تهیه مشخصات فنی ادوات و تجهیزات الکترونیکی مورد درخواست در چهارچوب مشخصات فنی ادوات و تجهیزات فنی مندرج در دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی حوزه ستادی
  3. تکمیل اسناد مناقصه خرید و پیوستهای ان بر اساس مشخصات فنی تایید شده و انجام هماهنگی‌های لازم با حوزه ستادی
  4. به روز رسانی لیست ادوات و تجهیزات نوین عرضه شده به وسیله شرکتهای تامین کننده معتبر و شناسایی تامین کنندگان جدید
  5. پیگیر‌های لازم در خصوص برگزاری مناقصه و دریافت پیشنهادهای فنی از شرکت کنندگان در مناقصه
  6. همکاریهای موثر در بررسی پیشنهادات فنی واصله و تطبیق با مشخصات فنی مورد نظر درخواستی و انجام هماهنگی‌های لازم
  7. همکاری موثر در ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه‌های خرید ادوات و تجهیزات و امتیازدهی به آنها
  8. کنترل ادوات و تجهیزات تحویلی از سوی شرکتهای طرف قرارداد و مطابقت آن با مشخصات فنی مندرج در قرارداد
  9. پیگیری و نظارت بر عملیات نصب، راه اندازی و بهره برداری از ایستگاه‌های سنجش که به وسیله شرکتهای طرف قرارداد اجرا می‌شود.
  10. حضور موثر در دوره‌های اموزشی مرتبط و برنامه‌ریزی لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی برای کاربران در حوزه فعالیت شرکت به منظور بهره برداری بهینه از ایستگاه‌های تجهیز شده به ادوات نوین
  11. نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات از ایستگاههای الکترونیکی از طریق شبکه مخابراتی و کنترل صحت عملکرد شبکه انتقال مخابراتی ایستگاهها.
  12. کنترل آمار و اطلاعات ثبت شده در دیتالاگرهای ایستگاهها و سرکشی مستمر به ایستگاهها و رفع اشکالات موردی و انعکاس اشکالات به شرکتهای طرف قرارداد و پیگیری‌های لازم جهت رفع اشکالات در اسرع وقت
  13. همکاری در تهیه بانک امار و اطلاعات الکترونیکی اخذ شده از دیتالاگرهای ایستگاهها مطابق با چهارچوبهای ابلاغ شده از سوی حوزه ستادی و ارسال پیوسته آمار و اطلاعات به حوزه ستادی
  14. جمع آوری و نگهداری و به روز رسانی مدارک فنی و نرم افزارها، دستورالعمل‌های بهره برداری از ادوات و تجهیزات الکترونیکی نصب شده در ایستگاه‌های سنجش
  15. پیگیری و همکاری در اجرای دستور العمل واسنجی ادوات الکترونیکی شبکه سنجش
  16. ارتباط مستمر در امور فنی و ارائه گزارشهای دوره‌ای و موردی درخواستی از سوی ستاد

   

   

  3-2) آبهای زیرزمینی:

  1- اندازه‌گیری سطح آب زیرزمینی چاههای مشاهده‌ای بطور ماهانه و با تاکید در نیمه اول هر ماه و ثبت ارقام اندازه‌گیری شده در فرم مربوطه و ذخیره سازی در بانک اطلاعاتی.

  2-بازدید صحرایی از محل چاههای مشاهده‌ای،کنترل مشخصات وتعویض منبع تغذیه دستگاهها در چاههای مجهز به تجهیزات الکترونیکی و تعیین نواقص احتمالی و ارسال گزارش مربوطه به کارفرما (در صورت ضرورت به اتفاق نماینده کارفرما)

  3-ترسیم نمودار اندازه‌گیری ماهانه چاههای مشاهده‌ای و ارائه گزارش به کارفرما برابر دستورالعمل مربوطه.

  4- اندازه‌گیری دبی و تعیین ساعت کارکرد منابع آب انتخابی کمی شامل چشمه، چاه و قنات و تکمیل فرم مربوطه و ذخیره سازی در بانک اطلاعات منابع آب.

  5- بازدید از منابع آب انتخابی در صورت درخواست کارفرما به اتفاق نماینده کار فرما و کنترل مشخصات هر منبع و ارسال گزارش مربوطه به کارفرما.

  6- تهیه نمودار متوسط تخلیه منابع آب انتخابی و تعیین نسبت تخلیه ماهانه به سالانه در منابع انتخابی برابر دستور العمل مربوطه.

  7- ارسال گزارش هر نوع تغییر و تحول در وضعیت منابع آب انتخابی از قبیل جابجائی، خاموش بودن موتور و.....

  8-ارائه آمار ذخیره شده در بانک اطلاعات به کارفرما به صورت لوح فشرده یا حافظة جانبی و پرینت شده در پایان هر ماه.

  9-تنظیم و ارائه گزارش کار ماهانه برابر فرمهای مربوطه و بر اساس دستورالعمل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان هر ماه به دفتر مطالعات پایه منابع آب شامل:

  10-بررسی شبکه کمی اندازه گیری موجود و ارائه گزارش بهینه سازی منابع انتخابی کمی آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی هشتگرد واشتهارد

  3-2-1) کنترل و نظارت بر حفاری‌ها و نحوه اندازه‌گیری و تهیه گزارش منابع آب‌ زیرزمینی:

  1.  مراجعه به محل هر یک از چاهها در نیمه اول هر ماه مطابق جداول اندازه‌گیری چاههای مشاهده‌ای در محدوده‌های مطالعاتی تحت عمل و در هنگام مراجعه به هر یک از چاههای مشاهده‌ای
  2. مشاور موظف است هر گونه فعالیتی از قبیل حفاری چاههای بهره برداری در مجاورت چاه مشاهده‌ای، احداث کانالهای انتقال آب و... که موجب اثرات نامطلوب بر روی ساختمان چاه و سطح آب داخل چاه می‌گردد را طی گزارشی به کارفرما اطلاع دهد
  3. اندازه‌گیری مستقیم عمق سطح آب چاه، از نقطه نشانه (معمولاًدهانه چاه) با استفاده از دستگاه عمق‌یاب
  4. درج تاریخ و عمق سطح آب اندازه‌گیری شده و سایر اطلاعات لازم
  5. محاسبه تراز سطح آب چاه‌ها با استفاده از عمق سطح آب و ارتفاع مطلق نقطه نشانه چاه (نسبت به سطح متوسط دریای آزاد) و استخراج تراز آب در پانزدهم ماه مورد نظر طبق دستور العمل مربوطه ونظر کارفرما
  6. درج اطلاعات مربوط به عمق سطح آب و تراز پانزدهم ماه برای تمامی چاههای مشاهده‌ای و پیزومتری درفرمهای مربوطه ومد نظر کارفرما وبانک اطلاعاتی
  7. تکمیل گزارش پیشرفت کار ماهانه
  8. تکمیل جداول تغییرات سطح آب چاههای مشاهده‌ای (پیزومتر) و ارسال نتایج اندازه گیریها همراه با فایلهای کامپیوتری مربوطه به کارفرما تا اول ماه بعد
  9. تکمیل جدول تراز پانزدهم ماه چاههای مشاهده‌ای (پیزومتری) موجود در شبکه تیسن هر دشت و ارسال فایل کامپیوتری آن به کارفرما تا اول ماه بعد و رسم هیدروگراف واحد در پایان هر سال آبی و ارائه گزارش مربوطه
  10. انتقال آمار و اطلاعات مندرج در بند 8 به بانک اطلاعاتی دیتا ایز (Dataease) پس از تائید کارفرما و ارائه فایل کامپوتری مربوطه به صورت ماهانه
  11. ارائه گزارش نیاز‌های تعمیراتی و انجام تعمیرات جزئی و نگهداری چاههای مشاهده‌ای (پیزومتر) از قبیل تعویض یا نصب درب دهانه تعمیر یا اصلاح دهانه چاه، رنگ آمیزی، مرمت فونداسیون چاه طبق دستور کارفرما
  12. تهیه ترسیم نقشه‌های هم عمق و تراز آب زیر زمینی در دو دوره حداقل و حداکثر تراز سطح آب زیر زمینی شبکه اندازه‌گیری در محدوده‌های مطالعاتی تحت عمل
  13. بازدید ازچاههای مشاهده‌ای مجهز به دیتالاگرهای درون چاهی، اخذ اطلاعات در نرم افزار مربوطه،تنظیم ورفع نواقص وایرادات احتمالی وارائه گزارش همراه با فایل اطلاعات ثبت شده به کارفرما
  14. تهیه گزارشات ادامه مطالعه آبخوانهای تحت عمل شرکت برابر دستورالعمل ارائه شده از ستاد و فرمتهای درخواستی کارفرما
  15. تهیه گزارش مقایسه ای تجهیزات الکترونیکی منصوبه برشبکه سنجش آب زیرزمینی ومقایسه با اندازه گیریها با ادوات مکانیکی
  16. بازبینی ورفع ایرادات احتمالی شبکه تیسن ترسیمی چاههای مشاهده ای آبخوانهای تحت عمل وتهیه گزارش مربوطه
  17. بهره برداری ،کنترل ،رفع ایرادات نصبی ودستگاهی ادوات الکترونیکی وکالیبراسیون ادوات سنجش مورد استفاده وارائه گزارش مربوطه
  18. مشاور موظف است با نظر کارفرما بر حفاریهای چاههای مشاهده ای واکتشافی درجریان زمان قرارداد نظارت وگزارش نماید.

  3-2-2) اندازه‌گیری و تهیه گزارش شبکه کمی اندازه‌گیری:

  1. مراجعه به محل چشمه یا قنات در نیمه دوم هر ماه در طول سال بطور ماهانه مطابق جداول چشمه و قنوات انتخابی
  2. در هنگام مراجعه به محل هر یک از منابع انتخابی، مشاور موظف است هر گونه عوامل  احتمالی موثر بر تغییرات غیر طبیعی آبدهی چشمه و قنات انتخابی را طی گزارشی به کارفرما اطلاع دهد.
  3. اندازه‌گیری آبدهی لحظه‌ای منبع آب با استفاده از میکرومولینه یا پارشال فلوم و یا در بعضی موارد روش حجمی و یا سایر روشها
  4. مشخص نمودن تعداد روز‌های آبدهی چشمه و قنات در هر ماه با استعلام محلی و به تشخیص مشاور
  5. ترسیم هیدروگراف آبدهی چشمه و قنات و استخراج آبدهی پانزدهم ماه طبق دستورالعمل مربوطه
  6. محاسبه تخلیه ماهانه چشمه و قنات انتخابی بر اساس اطلاعات فوق و تهیه گزارش تخلیه سالانه برابر دستورالعمل محاسبه تخلیه
  7. تکمیل گزارش پیشرفت کار ماهانه
  8. تکمیل جداول اندازه‌گیری آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب زیر زمینی انتخابی (کمی) (درفرمها وجداول مربوطه ومد نظر کارفرما) و ارسال آنها همراه با فایلهای کامپیوتری مربوطه به کارفرما تا اول ماه بعد
  9. انتقال آمار و اطلاعات  به بانک اطلاعاتی دیتا ایز(Data Ease)  پس از تائید کارفرما و ارائه فایل کامپیوتری مربوطه به صورت ماهانه
  10. مراجعه به محل هر یک از چاههای بهره برداری در نیمه دوم هر ماه در فصول بهره برداری مطابق جداول اندازه‌گیری آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب زیر زمینی
  11.  اندازه‌گیری آبدهی لحظه‌ای چاه با استفاده از خط کش جت یا با استفاده از روش حجمی و در صورت لزوم توسط میکرومولینه و یا سایر روشها (در صورت نصب کنتور، قرائت رقم کنتور به صورت ماهانه الزامی می‌باشد)
  12. تعیین ساعات و روز‌های کارکرد ماهانه هر چاه انتخاب به طریق پرسش از عامل یا مالک چاه و به تشخیص مشاور
  13. محاسبه تخلیه ماهانه و سالانه هر یک از چاههای انتخابی و تهیه گزارش شبکه منابع انتخابی محدوده‌های مطالعاتی مطابق بند 1 بر اساس دستورالعمل استاندارد ونظر کارفرما
  14. درج آمار و اطلاعات فوق در فرم ها وجداول مخصوص مورد نظر کارفرما
  15. تکمیل گزارش پیشرفت کار ماهانه
  16. تکمیل جداول اندازه‌گیری آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب زیر زمینی انتخابی کمی برای تمام محدوده‌های مطالعاتی و ارسال آنها همراه با فایلهای کامپیوتری مربوطه به کارفرما تا اول ماه بعد
  17. انتقال آمار و اطلاعات به بانک اطلاعاتی دیتا ایز (Data Ease) پس از تائید کارفرما و ارائه فایل کامپیوتری مربوطه به صورت ماهانه برای کلیه منابع کمی اندازه گیری
  18. تهیه گزارش نمودار متوسط ماهانه، فصلی و سالانه منابع آب زیر زمینی (منابع انتخابی کمی چاه، چشمه و قنات منتهی به سال آبی بر اساس برنامه زمانبندی و دستور العمل ارائه شده از طرف کار فرما در محدوده‌های دارای شبکه کمی
  19. جمع بندی موارد فوق درهرسال آبی وتهیه گزارش تخلیه منابع آب زیرزمینی محدوده‌های مطالعاتی دارای شبکه کمی بهره برداری برابر با دستورالعمل مربوطه

   

  3-3) تلفیق و بیلان:

  3-3-1)تهیه گزارشات وضعیت منابع و مصارف آب و بروز رسانی بیلان منابع آب در استان و محدوده‌های مطالعاتی

  1-تهیه سیمای منابع آب استان و محدوده‌های مطالعاتی و بروز رسانی ماهانه: مشاور موظف است گزارش هر ماه را تا پنجم ماه بعد تدوین و تحویل کارفرما نماید.

  2-مشاور مؤظف است گزارشات در زمینه سامانه سنجش منابع آب و تحلیل‌های مربوطه که بطور موردی از طرف شرکت مدیریت منابع آب ایران ابلاغ می‌گردد را آماده و در موعد تعیین شده توسط کارفرما، تحویل کارفرما نماید. این گزارش ها می‌تواند بیلان منابع آب، بروز رسانی کدهای ایستگاه ها، تحلیل کمی و کیفی منابع آب، سیمای منابع آب، وضعیت و تغییرات اقلیمی و ... باشد.

  3-مشاور مؤظف است بنابه درخواست کارفرما نسبت به استخراج اطلاعات از بانک اطلاعاتی و تحلیل آنها و تهیه گزارش های موردی اقدام نماید.

  3-3-2)تهیه گزارشات مربوط به گروه تلفیق و بیلان

  1-تهیه وضعیت و سیمای منابع آب بصورت ماهانه

  2-تهیه گزارش تغییر اقلیم استان

  3-تهیه گزارش سامانه سنجش منابع آب و تحلیل های مربوطه که از جانب شرکت مدیریت منابع ایران ابلاغ می گردد.

  4-تهیه گزارشات مدیریتی و مورد درخواست کارفرما

  3-3-3)کلیه امور مربوط به بانک اطلاعات اعم از:

  1-ورود کلیه آمار و اطلاعات شبکه های سنجش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی.

  2- ورود کلیه آمار و اطلاعات شبکه های سنجش کمی و کیفی منابع آب سطحی.

  3-گزارش گیری و استخراج آمار و تهیه گزارشات آماری مورد نظر کارفرما.

  4-یکپارچه سازی بانک اطلاعاتی و اضافه کردن بانک سال آبی مورد نظر (پس از تایید) به بانک کل .

  5-همکاری و تعامل با مشاورین آمار بردار در خصوص بانک اطلاعاتی دیتا ایز.

                             

  3-4) مطالعات کیفی:

  1- اندازه‌گیری پارامترهای کیفی شیمیایی نمونه‌های برداشت شده از منابع آب سطحی شامل هدایت الکتریکی،PH، مقدار باقیمانده خشک(TDS) و درجه حرارت،کلراید(CL-)، سولفات(SO4--)، بی کربنات (HCO3-)و کربنات(CO3--)، سدیم (Na+)، پتاسیم (K+)، کلسیم (Ca++)،منیزیم (MG++)، جمع آنیون ها، جمع کاتیون‌ها ،SAR و NA%

  2- اندازه‌گیری پارامترهای کیفی فیزیکی  نمونه‌های برداشت شده  شامل بار معلق رسوب.

  3- نمونه برداری از منابع انتخابی در دو فصل کم آبی و پر آبی (آبان و اردیبهشت)

  4-انجام آزمایشهای اندازه‌گیری پارامترهای کیفی شیمیایی نمونه‌های برداشت شده از منابع آب زیرزمینی انتخابی شامل هدایت الکتریکی،PH، مقدار باقیمانده خشک(TDS) و درجه حرارت،کلراید(CL-)، سولفات(SO4--)، بی‌کربنات (HCO3-) و کربنات(CO3--)، سدیم (Na+)، پتاسیم (K+)، کلسیم (Ca++)، منیزیم (MG++)، جمع آنیونها، جمع کاتیون‌ها 

  تبصره: در صورت خواست کارفرما برای اندازه‌گیری پارامترهای آلودگی شامل NO2،NO3، NH3، فلزات سنگین (CD،pb،Fe،Mn،Cr) و پارامتر‌های شیمیایی دارای منشاء آلی شامل (مجموع کربن آلی،چربی روغن، گریس و سموم، فنل، سورفاکتانتها (MBAS و حلقوی) و گازهای شمیایی COD  و BOD، وسایر نمونه برداری وآزمایشات مازاد بر شبکه های سنجش کیفی اعلامی ،انجام این آزمایشها به عهده مشاور بوده و هزینه ی آن به صورت جداگانه از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.

  5- اندازه‌گیری و انجام آزمایشهای بیولوژیکی در منابع انتخابی آب زیرزمینی که در مجاورت منابع آب شرب قرار دارند

  6-ذخیره‌سازی نتایج آنالیز شیمیایی و آلودگی... در بانک اطلاعات و تحویل آن به کار فرما بصورت فایل در قالب لوح فشرده، حافظة جانبی و پرینت.

  7-بررسی شبکه کیفی موجود و ارائه گزارش بهینه سازی منابع انتخابی کیفی آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی هشتگرد واشتهارد

   

   

  3-5) توضیحات ضروری:

  1- تأمین وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز از هر یک از تجهیزات مورد نیاز اندازه‌گیری شامل مولینه، میکرو مولینه، عمق یاب،کف یاب، وسایل اندازه‌گیری رسوب بار کف، وسایل برف سنجی، نمونه بردار بار معلق و کیفیت شیمیایی، خط کش جت، دوربین نقشه‌برداری،PHسنج و EC سنج پرتابل، دماسنج اندازه‌گیری دمای آب و ظروف نمونه برداری به تعداد مورد نیاز بر عهده مشاور است.

  تبصره 1: کلیه تجهیزات مورد استفاده جهت اندازه‌گیری کمی و کیفی منابع آب می‌بایست استانداردهای لازم را  دارا باشند. مولینه‌ها، دوربین‌های نقشه برداری می‌بایست گواهی واسنجی معتبر مورد تایید کارفرما داشته باشند و حسب ضرورت، مشاور می‌بایست نسبت به واسنجی دوره‌ای کلیه ادوات اقدام نماید.

  تبصره 2: مشاور موظف است نسبت به واسنجی دماسنج هاو بادسنج‌های کنتوری نصب شده در ایستگاههای تبخیرسنجی نیز اقدام نماید.

  2- مشاور بایستی کلیه وسایل و تجهیزات غیر فنی مورد نیاز (پوشاک- بیل- چکمه ساق بلند، چکمه شلواری، باطری، چراغ قوه، رایانه، پرینتر، دوربین عکاسی دیجیتال، لوازم مصرفی مورد نیاز نمونه برداری، لوازم مصرفی جهت شارژ و دشارژ بارانسنهای ذخیره‌ای و.....) را تهیه نموده و به اندازه کافی در انبار داشته باشد.

  3- مشاور لازم است نیروی انسانی مورد نیاز پروژه را به کارفرما معرفی نماید تا پس از تایید صلاحیت در پروژه بکار گرفته شوند. با توجه به مسئولیت مشاور در اندازه گیری‌ها و مبالغ دریافتی پرداخت حقوق نیروی انسانی و هزینه خودروی مورد نیاز بر عهده مشاور می‌باشد و کلاً هیچگونه مسئولیتی کار فرما در ارتباط با عوامل انسانی مورد اشاره در شرح خدمات ندارد.

  4- ناظر قرارداد دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای البرز می‌باشد. ومشاور می بایست کنترل پروژه را مورد نظر کارفرما تهیه وپیاده نماید

  5-خدمات مورد نظر بر اساس استاندارد شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران  در شرح خدمات مشخص شده است و برای یکسال میباشد.

  6-حق‌الزحمه با ارائه صورت وضعیت ماهیانه و پس از تأیید دستگاه نظارت و کارفرما پرداخت خواهد شد.

  7-کلیه تجهیزات و ادوات فنی مستقر در ایستگاههای هیدرومتری و چاههای پیزومتری و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز در طول مدت قرارداد تحویل مشاور بوده و مسئولیت حفظ و نگهداری و جبران خسارات احتمالی  بر عهده مشاور خواهد بود.

  8- مشاور باید استطاعت پرداخت حداقل شش ماه حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه‌های مربوطه را داشته باشد.

  9-مشاور موظف است نسبت به اندازه‌گیری منابع آب سطحی و زیر زمینی که در طول مدت قرارداد به شبکه سنجش منابع آب اضافه می‌گردند اقدام نماید. (اندازه‌گیری این منابع تغییر در حجم کار نمی‌باشد)

  10- کار فرما می‌تواند نسبت به تغییر زمان و حجم کار با اعلام به مشاور مبلغ قرارداد را تا 25 درصد افزایش و یا کاهش دهد.

  11- تامین وسیله نقلیه م�

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 1394/12/20
 5559
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 14
 • بیشترین بازدید همزمان : 126
 • بازدید امروز : 3,369
 • بازدید دیروز : 4,211
 • کل بازدید : 1,254,428
 • آخرین به روزرسانی : 1399/12/05 17:08:37

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : البرز، کرج، مهرشهر، بلوار امام خمینی، رو به روی مصلی، خیابان بوستان، شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
 • کدپستی : 3186717598
 • تلفن : 33342300-026
 • فاکس : 33340270-026
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :