خدمات شرکت

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت آب منطقه ای البرز
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

صدور، تمدید و اصلاح پروانه حفر و بهره برداری منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446100
شرکت آب منطقه ای البرز
ارائه خدمات مرتبط با حفر چاه
ارائه خدمات مشترکین منابع آب

صدور، تمدید و اصلاح پروانه بهره برداری منابع آب سطحی

شناسه خدمت : 13021446101
شرکت آب منطقه ای البرز
تامین آب
ارائه خدمات مشترکین منابع آب

صدور و تجدید پروانه صلاحیت شرکت‌های حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022957100
شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با حفاری چاه

صدور و تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022957101
شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با حفاری چاه

پاسخ به استعلام تعیین و تایید میزان فرآورده‌های نفتی ذینفعان صنعت آب

شناسه خدمت : 13021448100
شرکت آب منطقه ای البرز
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی

شناسه خدمت : 13091448101
شرکت آب منطقه ای البرز
تامین آب
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تامین منابع آب

شناسه خدمت : 13091448103
شرکت آب منطقه ای البرز
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره‌برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13021448102
شرکت آب منطقه ای البرز
تامین آب
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار در حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448106
شرکت آب منطقه ای البرز
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها

شناسه خدمت : 13021448108
شرکت آب منطقه ای البرز
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام بهره‌برداری از چاه‌های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ

شناسه خدمت : 13021448109
شرکت آب منطقه ای البرز
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین و تأیید میزان قدرت موتور مجاز بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13091448110
شرکت آب منطقه ای البرز
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

انعقاد قرارداد بهره‌برداری بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125101
شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
انعقاد قرارداد بهره‌برداری بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی

پاسخ به استعلام برداشت مصالح رودخانه ای

شناسه خدمت : 13022125102
شرکت آب منطقه ای البرز
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
پاسخگویی به استعلامات صنعت آب کشور

صدور مجوز احداث تاسیسات پساب صنعتی

شناسه خدمت : 13022958100
شرکت آب منطقه ای البرز
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ارائه خدمات مرتبط با تاسیسات پساب

صدور پروانه بهره برداری از تأسیسات پساب صنعتی

شناسه خدمت : 13022958101
شرکت آب منطقه ای البرز
کشاورزی،جنگلداری،ماهیگیری و شکار
ارائه خدمات مرتبط با تاسیسات پساب