جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

 

خدمات پس از پروانه / مجوز منابع آبی

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
درخواست تجدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های(کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف)حفرچاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست  تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف(کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست  تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری ) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات عمومی
درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست صدور پروانه المثنی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تمدید مجوزپبشکاری و لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تمدید مجوز شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
تعهد نامه انسداد چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
تعهدنامه مجوز حفر گمانه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تمدید کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
خدمات پس از صدور پروانه /مجوز/تخصیص بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تغییرنام پروانه بهره برداری (صنعتی،کشاورزی،آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی

 

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
تمدبد پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی

 

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
- - - -