جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

صدورپروانه / مجوز بهره برداری از منابع آبی

 

 

کد خدمات

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446100  حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446101 حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446102 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446103 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446104  مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446105  مجوزتغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446106 صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست ،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446107 صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446108 صدور مجوز حفره چاه به جای قنات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13024146109 صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13024146110 صدور مجوز بیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13024146111 پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13024146112 صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446113 صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446114 برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446115 تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446116 رسیدگی به درخواست تامین آب واحد های صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446117 درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446118 رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446119 تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها آنهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446120 صدور پروانه بهره برداری از آبه ای سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446121 رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446122 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446123 رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446124 رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446125 رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی

 

کد خدمات

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446118 رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446120 صدور پروانه بهره برداری از آبه ای سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446123 رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی
13021446124 رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات اختصاصی