سه‌شنبه, 11 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

111px;"> 

ردیف خدمت دانلود فرم مربوطه
1

صدور مجوز حفر چاه جدید

 فرم تقاضای مشترکین اظهار نامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو
2 صدور مجوز حفر چاه به جای چاه  فرم تقاضای مشترکین  اظهار نامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو
3 صدور مجوز نصب منصوبات  فرم تقاضای مشترکین  اظهار نامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو
4 صدور پروانه حفر با عنایت به احداث 80% تاسیسات طرح  فرم تقاضای مشترکین  فرم تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک  فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو -
5 تجدید پروانه حفر  فرم تقاضای مشترکین - - -
6 صدور پروانه بهره برداری فرم تقاضای مشترکین  فرم تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک  فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو فرم درخواست صدور پروانه بهره برداری
7 تمدید پروانه بهره برداری فرم تقاضای مشترکین فرم تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک  فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو -
8 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه فرم تقاضای مشترکین فرم تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک  فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو -
9 صدور مجوز لایروبی چاه فرم تقاضای مشترکین فرم تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره یک  فرم  تعهد نامه درخواست حفر چاه شماره دو -
10 صدور مجوز لایروبی قنات فرم تقاضای مشترکین - - -
11 تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات فرم تقاضای مشترکین - - -
12 صدور مجوز چاه جایگزین قنات فرم تقاضای مشترکین - - -
13 صدوز مجوز کف شکنی فرم تقاضای مشترکین فرم درخواست تغییر محل یا مجوز کف شکنی  اظهار نامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا  
14 صدور مجوز ادامه حفاری فرم تقاضای مشترکین - -  
15 صدور مجوز تغییر محل چاه فرم تقاضای مشترکین فرم درخواست تغییر محل یا مجوز کف شکنی  اظهار نامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا  
16 صدور مجوز اصلاح نام پروانه فرم تقاضای مشترکین - - -
17 تمدید مدت اعتبار انواع پروانه ها یا مجوز ها فرم تقاضای مشترکین - - -
18 صدور پروانه المثنی فرم تقاضای مشترکین - - -
19 صدور مجوز حفر گالری فرم تقاضای مشترکین - - -
20 صدور مجوز افزایش قدرت مجاز فرم تقاضای مشترکین - - -
21 صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات فرم تقاضای مشترکین - - -
22 صدور مجوز تغییر نوع مصرف فرم تقاضای مشترکین - - -
23 صدور مجوز حذف و اضافه کردن شرکا در پروانه فرم تقاضای مشترکین - - -
24 درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و خدماتی فرم تقاضای مشترکین -اظهار نامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا - -
25 صدور مجوز ادامه پیشکاری قنات فرم تقاضای مشترکین -اظهار نامه تعیین مقدار آب مورد تقاضا - -
26 صدور مجوز حفر چاه کاتدیک فرم تقاضای مشترکین - - -
27 رسیدگی به درخواست های آبزی پروری مراحل - - -
28 بررسی تقاضانامه های بهره برداری از آب های سطحی

روش اجرایی صدور مجوز بهره برداری از آبهای سطحی

- - -
29 رسیدگی و پاسخ استعلام های حقابه آب های سطحی مراحل رسیدگی و پاسخ - - -
30 صدور مجوز تغییر نام صاحبان حقابه از آب های سطحی - - - -
31 صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز بسته بندی - - -
32 درخواست اجاره بستر فرم درخواست اجاره بستر - - -
33 درخواست ساماندهی رودخانه - - - -
34 تعیین و اعلام حد بستر و حریم مراحل تکمیل پرونده - - -
35 تعیین وضعیت اراضی نسبت به حد و بستر رودخانه مراحل تعیین وضعیت اراضی - - -
36 فهرست رودخانه های که مطالعه حد و بستر آنها خاتمه یافته است - - - -
37 اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح آب رودخانه ای مراحل - - -
38 استملاک اراضی و پرداخت خسارت وارده فرم شماره 1 فرم شماره 2 - -
39 استملاک اراضی طرح های عمرانی - - - -
40 صدور نامه تحویل سوخت مراحل - - -
41 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری مراحل - - -
42 تغییر روش حفاری مراحل - - -
43 تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان مراحل - - -
44 رسیدگی به شکایات فرم شکایات - - -
45 موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای - - - -
46 صدور پاسخ استعلامهای تامین آب واحدهای صنعتی مراحل - - -
47 ازمایش پمپاژ چاه های بهره برداری مراحل - - -
48 واگذاری اشتراک آب از منابع سطحی این خدمت در شرکت آب منطقه ای البرز ارائه نمی شود
49 تمدید مجوز برداشت از منابع آب سطحی این خدمت در شرکت آب منطقه ای البرز ارائه نمی شود
50 واگذاری اشتراک آب از رودخانه های مرزی این خدمت در شرکت آب منطقه ای البرز ارائه نمی شود
51 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب های سطحی فرم تغییر نام صاحب پروانه - - -
52 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشارو پوشش آنها فرم معرفی - - -
53 خرید اراضی مسیر طرح های عمرانی مراحل - - -
54  نظر سنجی ارباب رجوع فرم نظر سنجی - - -
55 طرح تکریم ارباب رجوع و حسن جریان امور اداری فرم طرح تکریم - - -