پنجشنبه, 6 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت مطالعه،توسعه،حفاظت وبهره برداری بهینه از منابع آب وهمچنین ایجاد وتوسعه بهره برداری ونگهداری از تاسیسات وسازه های آبی(به استثناء تاسیسات وسازه های مربوط به آب وفاضلاب)وبرق آبی درچارچوب الزامات وسیاست های مدیریت حوضه آبریز ومطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب تکالیف مندرج در قوانین ومقررات وزارت نیرو