پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

پروژه تغذیه مصنوعی دشت ساوجبلاغ و نظرآباد

در دستیابی به هدف تقویت و توسعه منابع آب های زیرزمینی دشت هشتگرد واقع در شمال غربی شهرستان کرج،مطالعات طرح تغذیه مصنوعی سفره آب های زیرزمینی دشت هشتگرد در پایاب رودخانه کردان انجام گردید. پیشرفت فیزیکی پروژه: حدود 56.3 درصد می باشد.

جزئیات اجرایی پروژه:

1.       اجرای سد انحرافی

2.       اجرای حوضچه رسویگیر

3.       اجرای کانال انتقال آب و سازه های آن

4.       اجرای حوضچه های جاذب و سازه های آن

5.       ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال

اهداف:

کنترل سیلاب رودخانه کردان و  تغذیه سالانه 12.5 میلیون متر مکعب آب

 

عکس های اقدامات صورت گرفته