پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

مطالعات تامین و انتقال آب از سد کرج به شهر کرج و ساماندهی فاضلاب رودخانه کرج حدفاصل سد کرج تا آبگیر بیلقان

 

مشاور پروژه: مهندسی مشاور زایندآب

·         مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین و انتقال آب به میزان حداکثر 70 میلیون مترمکعب از سد کرج  و آب های مازاد قابل انتقال به سد برای تامین کمبود آب شرب

 

-        20 میلیون متر مکعب تخصیص اعلامی برای آب شرب شهر کرج

-        امکان انتقال آب به حجم 30 تا 50 میلیون متر مکعب از حوضه چالوس

 

 

·         مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع اوری و انتقال و تصفیه فاضلاب روستاها و رستوران هاو سایر واحدهای واقع در مسیر رودخانه کرج از سد کرج تا ابگیر بیلقان