پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

آدرس شرکت : کرج، مهرشهر، بلوار امام خمینی (ره) (ارم) روبه روی مصلا خیابان بوستان شرکت سهامی آب منطقه ای البرز

دانلود نقشه ی البرز

تلفن تماس:33342300-026

دورنگار:33340270-026

روابط عمومی: rvom@albrw.ir

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز:najafian@albrw.ir

کدپستی:3186717598