جمعه, 3 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد امیرکبیر

 

 

 

 

 

وزارت نیرو

شرکت مدیریت منابع آب ایران

فرم درخواست مربوط به آب زیرزمینی ( چاه)

ویژه ارائه به امورات و دفاتر پیشخوان

نام
*
نام خانوادگی *
شماره ثبت * تاریخ ثبت شرکت
سمت قانونی شناسه ملی *
شماره ملی شماره شناسنامه
شماره کلاسه پرونده             شماره اشتراک
ارگان شماره اقتصادی
شماره تماس  
 
شماره همراه نماینده
شماره وکالتنامه تاریخ ثبت شرکت
شماره  دفتر خانه ثبت وکالتنامه کد پستی 10رقمی
آدرس
لیست شرکا
میزان آب مورد تقاضا نام طرح
نوع مالکیت
امور آب شهرستان 

بخش
دهستان

روستا
نوع مصرف  
نوع درخواست *  
     
 
 
امضاء

 

 

 

 

تاریخ ثبت: 1397/01/29