جمعه, 3 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد امیرکبیر

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه یا اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست تغییر نام پروانه بهره برداری(صنعتی،کشاورزی،آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آ ن ها شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب های سطحی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف(کشاورزی،صنعتی،شرب و سایر موارد) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری