پنجشنبه, 27 دی 1397

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه یا اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست تغییر نام پروانه بهره برداری(صنعتی،کشاورزی،آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آ ن ها شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب های سطحی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف(کشاورزی،صنعتی،شرب و سایر موارد) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری